văn hoá xí nghiệp

  • Tầm nhìn

  • Sứ mệnh

  • Giá trị

Tầm nhìn

Tiến tới trở thành nhà cung cấp giải pháp và chuyển đổi điện quốc tế


Sứ mệnh

Thúc đẩy sự phát triển công nghệ trong ngành và tạo ra cuộc sống tốt hơn cho mọi người

Giá trị

Hội nhập và có trách nhiệm, Tư duy cởi mở và sáng tạo, Nỗ lực để xuất sắc, Hợp tác và cùng nhau phát triển